Invasieve exoten

Invasieve exoten

Uitheemse soorten zijn planten, dieren of micro-organismen (zoals schimmels) die van nature niet in onze streken voorkomen. Deze soorten hebben zich kunnen verspreiden door toedoen van de mens.

Het aantal uitheemse soorten is de afgelopen jaren sterk gestegen. In Europa zijn er bijna 11.000 uitheemse soorten in de natuur vastgesteld. Ook in Vlaanderen neemt hun aantal toe.

De meeste uitheemse soorten geven geen problemen omdat ze niet kunnen overleven in onze natuur, of omdat ze niet uitgroeien tot een plaag, of omdat ze geen schade aanrichten Maar als een uitheemse soort zich vestigt én zich sterk uitbreidt, kan die wel enorme schade of overlast veroorzaken. In dat geval spreekt men van een 'invasieve’ uitheemse soort, ook wel 'invasieve exoot' genoemd.

Invasieve exoten kunnen

  • inheemse soorten onderdrukken of opeten
  • ziektes overdragen naar andere soorten
  • een gevaar vormen voor de volksgezondheid (bijv. Reuzenberenklauw of Alsemambrosia)
  • economische schade berokkenen (bijv. omdat de bevaarbaarheid van waterlopen in het gedrang komt)

Invasieve exoten kunnen worden aangepakt door middel van preventie, door snel in te grijpen, of door een aangepast beheer. Hiertoe zijn maatregelen voorzien in de Europese en Vlaamse wetgeving.

Wil je graag de nieuwsbrief ontvangen in verband met het beheer en beleid van uitheemse, invasieve fauna en flora? Schrijf je dan in op de nieuwsflash ExotenNet >


Inhoud:

Meer informatie vind je op Ecopedia 

Wil je graag een nieuwsbrief ontvangen in verband met het beheer en beleid rond uitheemse, invasieve fauna en flora? Schrijf je dan in op de nieuwsflash ExotenNet >