Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

Over Vlaanderen verspreid liggen duizenden hectares grond die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw en dergelijke. De bestemming van die gronden is vastgelegd in RUP’s of gewestplannen. In afwachting van de effectieve invulling ervan blijven de gebieden vaak ongebruikt.

Om te voorkomen dat de aanwezigheid van beschermde planten en dieren tot grote vertragingen leidt bij de opstart van de projecten, worden in afwachting vaak maatregelen genomen om beschermde dieren en planten van het terrein te weren. Daar heeft niemand baat bij, de natuur niet, want zij krijgt geen kansen, en de grondeigenaar ook niet, want die maakt kosten.

De oplossing is een tijdelijke natuurontwikkeling. Door voor de start van de natuurontwikkeling al toestemming te hebben voor de latere verwijdering ervan, wordt de nodige zekerheid geboden. Het risico op extra procedures en vertragingen bij de start van het project, valt weg.

Doordat het terrein tijdelijk ter beschikking wordt gesteld aan de natuur ontstaan er positieve effecten op de populaties van planten en dieren, die zich anders niet zouden voordoen.