Beheerplan

Bosbeheerplan

Het Bosdecreet, art. 43 bepaalt voor welke bossen en door wie er een bosbeheerplan moet opgesteld worden:

  • domeinbossen door het Agentschap voor Natuur en Bos
  • openbare bossen door de eigenaar
  • privébos van minstens 5 ha door de bosbeheerder

Met de ‘bosbeheerder’ wordt bedoeld: de boseigenaar of mede-eigenaar, de houder van andere zakelijke rechten of de houder van een persoonlijk recht (huur, pacht) aan wie het beheer van het bos toekomt.

Voor meerdere verspreide kleine bosjes van eenzelfde bosbeheerder, die gezamenlijk wel een oppervlakte van minstens 5 ha hebben maar die elk afzonderlijk kleiner zijn dan 5 ha, is er geen verplichting tot het opstellen van een bosbeheerplan.

Voor privébossen kleiner dan 5 ha kan er vrijwillig een bosbeheerplan opgesteld worden.

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beheerplannen van bossen van 27 juni 2003 (B.S. 10.09.2003) bepaalt de vorm, inhoud, termijn, inzagerecht en procedure voor de indiening en goedkeuring van het beheerplan.

Lees meer: