Natuur wijzigen in bos

Natuur wijzigen in bos

Hoewel het Natuurdecreet het centrale decreet is dat natuur beschermt in Vlaanderen werd voor vegetaties die als bos worden gedefinieerd een zeer specifieke regeling uitgewerkt in het Bosdecreet.

Handelingen in bossen zijn bijgevolg altijd onderworpen aan de regels van het Bosdecreet. Bij het toelaten van handelingen in bossen (via machtigingen en andere) houdt het Agentschap voor Natuur en Bos  rekening met de bepalingen uit het Natuurdecreet. Als je een machtiging hebt voor activiteiten in bossen, heb je geen omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) meer nodig voor dezelfde activiteiten. Voor het ‘ontbossen’ geldt dan evenwel ook de wetgeving rond ruimtelijke ordening (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Dit betekent dat als je voor een activiteit in bos de toestemming hebt gekregen van ANB (via een machtiging of andere) je de activiteit kan uitvoeren volgens hetgeen in de toestemming werd bepaald!

In bossen gelden de regels van het Bosdecreet. Wat inhoudt dat heel wat handelingen in bossen verboden zijn.

 • Bestaat je handeling uit het kappen van bomen in bossen (bv. als beheermaatregel of om te ontbossen)? Kijk dan verder in het traject ‘kappen van bomen in bossen’.
 • Voor alle andere handelingen in bossen heb je een machtiging van ANB nodig.
 • Normale beheerwerkzaamheden (‘normaal onderhoud’) in bossen kunnen uitgevoerd worden zoals beschreven in een goedgekeurd beheerplan of na bekomen van een machtiging volgens het Bosdecreet.


Vaak voorkomende vragen

 • Mag ik mijn groenafval in het bos deponeren?
  Uiteraard niet: resten, vuilnis en afval van welke aard ook niet horen niet thuis in het bos. Enkel houtafval en boomschors die achterblijven na de toegestane exploitatie van het bos in kwestie is toegelaten. Uw groenafval (grasmaaisel, bladeren, …) noch uw GFT horen thuis in het bos!
   
 • Mag ik een boomhut bouwen in het bos?
  Tenzij je een machtiging hebt gekregen van het ANB en de toestemming van de bosbeheerder of tenzij het in het goedgekeurde beheerplan is opgenomen is het verboden in bossen allerhande constructies en verblijfsgelegenheden, tenten en woonwagens, al dan niet op wielen, te plaatsen. Bovendien kunnen constructies ook omgevingsvergunningsplichtig (omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) zijn. Enkel de constructies die vereist zijn voor het beheer en de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en het welzijn van de personen die er rechtmatig aanwezig zijn, kunnen toegelaten worden.
   
 • We organiseren een sponsortocht. Mag ik wat reclame voor de sponsor uithangen in het bos?
  Tenzij je een machtiging hebt gekregen van het ANB en de toestemming van de bosbeheerder of tenzij het in het goedgekeurde beheerplan is opgenomen, is het niet toegelaten om reclameborden  te plaatsen, reclame aan bomen te bevestigen of eender welk ander middel van commerciële reclame te gebruiken. Ook richtingaanwijzers met referentie naar een bedrijf /organisatie is verboden in bossen. 
   
 • Mag ik een prikkeldraad zetten rond het bos?
  Neen, tenzij je een machtiging hebt gekregen van het ANB en de toestemming van de bosbeheerder of tenzij het in het goedgekeurde beheerplan is opgenomen.
   
 • Mag ik dieren houden in het bos?
  Dieren houden binnen een omheining in het bos, zoals bv. paarden, kippen, damherten, … is verboden tenzij je een machtiging hebt gekregen van het ANB en de toestemming van de bosbeheerder of tenzij het in het goedgekeurde beheerplan is opgenomen.
 • Mag ik paddenstoelen, bessen en vruchten plukken in het bos?
  In de regel niet maar voor bepaalde bossen werd een toegankelijkheidsregeling (TR) opgemaakt waarin het plukken kan toegestaan zijn. Is de activiteit opgenomen in de toegankelijkheidsregeling dan kunnen in dat bos paddenstoelen, bessen of vruchten geplukt worden onder de voorwaarden bepaald in de goedgekeurde TR. De TR’s van de bossen met een goedgekeurde TR kan je lezen via www.natuurenbos.be/toegankelijkheidsregeling.
   
 • Mag ik bloemen plukken in het bos? Mag ik wat mos meenemen om een mooi bloemstuk te maken? Mag ik het strooisel en zaailingen meenemen om mijn tuin mee in te richten?
  Neen, een bos is een kwetsbare vegetatie en ecosysteem. Bomen beschadigen (kappen, hartjes en namen kerven in de schors, weghalen, …), de vegetatie wegnemen (bloemen plukken, takken afrukken, knoppen afsnijden,…), het strooisel of planten weghalen,… is bijgevolg verboden. Deze elementen zijn levensnoodzakelijk voor het voortbestaan van het bos. Enkel als je een machtiging hebt gekregen van het ANB en de toestemming van de bosbeheerder of tenzij het in het goedgekeurde beheerplan is opgenomen kunnen dergelijke activiteiten toegelaten worden.
   


Disclaimer

Opgepast! Handelingen die de natuur kunnen wijzigen of kunnen beschadigen, zijn onderhevig aan verschillende wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de handelingen verboden zijn of kunnen er meerdere vergunningen nodig zijn om de handelingen door te mogen voeren.

Voor alle handelingen in bos gelden sowieso specifieke regels. Handelingen die plaatsvinden in beschermde graslanden zijn ook strikt geregeld. Weet dat elke handeling in of in de nabijheid van natuur verboden of vergunningsplichtig kan zijn.  

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram en de informatie bekomen via de linkernavigatiebalk op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpen je hierbij.

 

Wetgeving

De wettelijke bepalingen geldig in bossen zijn te vinden in het Bosdecreet van 13 juni 1990.

De wettelijke bepalingen rond de bescherming van vegetaties en KLE’s zijn te vinden in het Decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het Natuurdecreet).