Wetgeving

Wetgeving

De bevoegdheid van het Vlaamse Gewest inzake natuurbehoud (in ruime zin) is gebaseerd op artikel 6, §1, III, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Die bevoegdheid is voor het Vlaamse Gewest omgezet via een wet en enkele decreten omtrent natuur, bos, jacht en visserij. Hieronder vind je een link naar de betrokken decreten zoals te vinden in de Vlaamse Codex. Daar vind je telkens de meest actuele versie van elke norm. Onder de knop ‘Info document’ in de gelinkte webpagina’s vind je ook de uitvoeringsbesluiten die genomen werden in uitvoering van de betrokken wet of het betrokken decreet. Hiervoor scrol je door naar onder, naar het onderdeel ‘Gerelateerde documenten’. De enige wet van de groep, waarin de riviervisserij geregeld wordt, is niet via de Vlaamse Codex te raadplegen. Daarvoor is een link naar een andere zoekpagina voorzien.

De links naar de betrokken wetgeving:

 1. De wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij 
 2. Het Bosdecreet van 13 juni 1990
 3. Het Jachtdecreet van  24 juli 1991
 4. Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Meer gedetailleerde informatie over wetgeving voor specifieke onderwerpen is te vinden bij de specifieke thema’s van het onderdeel ‘Beleid & Wetgeving’ op deze website.

NOODDECREET EN NOODBESLUIT N.A.V. DE CORONACRISIS

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van 20 maart over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (‘het nooddecreet’).

Dit Nooddecreet voorziet in 2 zaken: 

 • het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus
 • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen

Op 20 maart 2020 stelde de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, en bepaalde de startdatum op diezelfde dag, nl. 20 maart 2020.

De afwijkingsregeling  geldt voor honderdtwintig opeenvolgende dagen vanaf 20 maart 2020 (loopt dus tot 17 juli 2020, en is eventueel verlengbaar met 120 dagen.

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 aldus maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures, middels het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (‘het noodbesluit’).

Uitgangspunt van dit noodbesluit is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Concrete gevolgen voor Natuur en Bos, wat betreft de omgevingsvergunning:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Ter info: bekijk de maatregelen, in detail besproken in de vorm van een FAQ.