500 hectare natuur

500 hectare natuur

Om meer in te zetten op rivierherstel wordt er 500 hectare watergebonden natuur gecreëerd, verspreid over 15 verschillende deelgebieden. Voor natuurontwikkeling ligt het hoofdaccent in de Leievallei op het creëren van een ecologisch netwerk van natte natuur. Deze natte natuur kan bestaan uit verschillende vormen zoals vochtig hooiland, moeras, plas- en draszones, vernatte weilanden, broekbos, enzovoort. Speciale aandacht gaat ook naar de typisch aanwezige kleine landschapselementen zoals onder andere kleinschalige slotensystemen, knotwilgen, struiken en bomenrijen. Deze landschapselementen zullen worden behouden en versterkt in de open valleiruimte.

Er zal voor elk van de 15 deelgebieden een inrichtingsplan worden opgemaakt met een visie voor het gebied. Tijdens de opmaak van de inrichtingsplannen wordt de huidige situatie van het deelgebied in kaart gebracht: de vegetatie, de hydrologie, de bodemgesteldheid, … Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de archeologie en de geschiedenis van de gebieden. Tenslotte wordt het gewenste natuurstreefbeeld uitgewerkt en worden de te nemen maatregelen op kaart aangeduid.

Tijdens de opmaak van de inrichtingsplannen wordt overleg voorzien met de betrokken gemeenten, landbouwverenigingen en natuurverenigingen... Dit zal onder andere tijdens de begeleidingscommissie zijn, zodat met hun standpunten rekening kan gehouden worden. Ook zal worden bekeken of vormen van recreatie en natuurbeheer door landbouwers mogelijk zijn. Er zal waar mogelijk rekening gehouden worden met de eventuele plannen van andere partners in de regio.

De uiteindelijke uitvoeringsplannen worden in een latere fase opgemaakt, net voor de uitvoering op terrein en kunnen nog beperkt afwijken van dit inrichtingsplan als gevolg van gewijzigde inzichten.


Figuur: de 15 deelgebieden voor creatie van 500 ha natuur

Deze gebieden worden momenteel grotendeels door landbouwers gebruikt. We willen ervoor zorgen dat de impact op de landbouw zo beperkt mogelijk is. Voor deze gebieden werden dan ook landbouweffectenrapporten opgemaakt om de impact zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Aangezien er percelen moeten verworven worden om de natte natuur te kunnen realiseren en deze percelen vaak door landbouwers worden gebruikt, is er een grondenbank opgericht. Met deze grondenbank proberen we aan de betrokken landbouwers een keuze te bieden in ruil voor hun grond. Ofwel krijgen zij een financiële tegemoetkoming ofwel kunnen ze kiezen voor ruilgrond. Deze ruilgrond is een gelijkwaardig perceel op een andere locatie, maar wel in de buurt van hun bedrijf.