Life-project Most-Keiheuvel

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Programma

Het LIFE+-project zal werken rond het herstel van de Europees beschermde leefgebieden zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Ook vismigratieknelpunten, plaatsen waar door menselijk ingrijpen vissen nog moeilijk voorbij kunnen, worden aangepakt. Zeldzame vissen zullen zich zo weer vrij kunnen verplaatsen over de volledige bovenloop van de Grote Nete. Daarnaast zal ook de waterhuishouding hersteld worden. Die is immers van groot belang om de zeldzame vegetaties op lange termijn duurzaam in stand te houden. Bovendien zal het gebied ook voor recreanten beter ingericht worden zodat iedereen kan genieten van deze topnatuur.

Wat gaat er gebeuren?
Met dit project willen we de volgende acties ondernemen in gebieden die we in eigendom hebben of beheren om de Europese topnatuur te herstellen en in stand te houden:

  • Herstel van landduinen en heide: De landduinen zijn momenteel sterk aan het verbossen. Om die waardevolle vegetatie te herstellen, zullen we een deel van de gronden in het gebied ontbosssen. Daarvoor zullen de naaldbomen gekapt worden en wordt nadien de strooisel- en kruidlaag afgegraven.
  • Herstel van trilveen: Een deel van de houtige vegetatie wordt verwijderd om het laagveen opnieuw te herstellen. Daarna voeren we een maaibeheer dat is afgestemd op de zeldzame soorten die er voorkomen.
  • Herstel van de waterhuishouding: Dit is cruciaal voor een duurzaam herstel en instandhouding van enkele grondwaterafhankelijke vegetaties. Daarvoor is eerst een uitgebreide ecohydrologische studie nodig om na te gaan welke ingrepen noodzakelijk zijn.
  • Herstel inheems bos: Dat gebeurt in de eerste plaats door verwijderen van uitheemse soorten zoals Amerikaanse vogelkers. Die is immers een grote concurrent voor de streekeigen soorten. Daarna zullen we het bos verder beheren volgens de regels van de kunst, waarbij de waardevolle inheemse bomen de kans krijgen om oud te worden.
  • Aankopen van gronden: Waar mogelijkheden zijn, zullen we bijkomende gronden verwerven om één groot aaneengesloten ecologisch netwerk te realiseren.
  • Wegwerken van vismigratieknelpunten: Op de Kleine Hoofdgracht en de Grote Nete zijn er nog een aantal vismigratieknelpunten. Die vismigratieknelpunten beletten vissoorten zoals beekprik, kleine modderkruiper, serpeling, kopvoorn en kwabaal om zich vrij te verplaatsen in de waterloop.
  • Recreatieve inrichting: We kiezen voor een duidelijke zonering van de recreatie binnen het gebied en bekijken waar welke recreatievormen mogelijk zijn en waar we die kunnen verbeteren. Zo zullen we onder meer het bestaande rolstoelpad verlengen.