Life-project Most-Keiheuvel

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Speciale Beschermingszone

Het projectgebied maakt volledig deel uit van de speciale beschermingszone 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor'. Dit is een vallei-ecosysteem dat zich uitstrekt van de bron tot de middenloop van de Grote Nete. Het gebied omvat ook de aanliggende rivierduinen en ligt grotendeels in de provincie Antwerpen en voor een klein deel in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

Deze speciale beschermingszone werd vastgesteld bij Besluit van de Europese Commissie van 22 december 2009. Binnen deze zijn volgende soorten aanwezig:

 • 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten
 • 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
 • 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de Isoeto-Nanojuncetea
 • 3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition
 • 3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Racunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachtion
 • 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
 • 4030 Droge heide (alle subtypen)
 • 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden en van submontane gebieden in het binnenland van Europa
 • 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caerulea)
 • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland
 • 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 • 7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davalliana
 • 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex- en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
 • 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-Betuli
 • 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
 • 91D0 Veenbossen
 • 91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 • 1096 Beekprik (Lampetra planeri)
 • 1149 Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

Foto's Rollin Verlinde: links: beekprik - rechts: kleine modderkruiper.