Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

 

 

Duinkerke 12, 13 en 14 juni 2018: "Beheer van kustduinen en zandstranden"
Internationale workshop georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Université du Littoral Côte d’Opale de Dunkerque.

De workshop zal plaatsvinden in de lokalen van de ULCO Dunkerque: 189 B avenue Maurice Schumann, bâtiment des Darses te 59140 Dunkerque.

Thema’s:

  • Netwerking tussen LIFE projecten omtrent kusten
  • Natura 2000 Biogeografisch Proces – kustduinen-routekaart
  • Klimaatwijziging en atmosferische stikstofdepositie versus dynamiek en biodiversiteit van de kustduinen
  • Zeespiegelstijging en kust squeeze: nood aan synergie tussen zeewering en natuurontwikkeling
  • Herstel van de ecologische connectiviteit tussen duingebieden langs verstedelijkte kusten
  • Beheerplanning en monitoring van het beheer in kustduinen en op zandstranden
  • Ecosysteemdiensten van kustduinen en zandstranden

Download de uitnodiging (pdf - 1,68 MB)
Alle info en inschrijven
 

Maandag 21 mei 2018: Europese NATURA 2000 DAG
Oostduinkerkse Hannecartbos en Oostvoorduinen in de kijker !

Afspraak om 14u op de parking van het restaurant ‘De Hoeve’, Polderstraat 148, te 8670 Koksijde (Oostduinkerke). De wandeling duurt twee en een half uur en wordt afgesloten met een drink en een hapje in restaurant ‘De Hoeve’, aangeboden door het Agentschap voor Natuur en Bos. Deelname is gratis.

Het LIFE Natuurproject ‘FLANDRE’ neemt op 21 mei 2018 deel aan de jaarlijkse viering van de verjaardag van het Europees Natura 2000-netwerk en LIFE-financieringsinstrument met een door beheer-expert Marc Leten en LIFE+FLANDRE projectleider Jean-Louis Herrier geleide wandeling door het ‘Hannecartbos’ en de ‘Oostvoorduinen’ te Oostduinkerke, gevolgd door een drink met hapje in restaurant ‘De Hoeve’. Op die manier wil het project de verwezenlijkingen van het Europees financieringsinstrument LIFE inzake natuurherstel in dat heel bijzonder duinengebied in de kijker zetten. Het ‘Hannecartbos’ en de ‘Oostvoorduinen’ maken deel uit van het ‘Ter Yde’-duinencomplex, met zijn ruim 260 hectare het derde grootste duingebied van de Vlaamse kust. Het LIFE Natuurproject ‘FEYDRA’ (wat stond voor ‘Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action’) liep van 2002 tot en met 2005. Als één van de meest ingrijpende acties van dat project werd in het Hannecartbos over een oppervlakte van zo’n 6 hectare een afstervende kunstmatige aanplanting van elzen en cultuurpopulieren verwijderd om er met succes een kalkmoeras te herstellen. Thans strekt zich hier een soortenrijk en kleurrijk bloeiend hooiland uit, een ware streling voor het oog. Aan de overzijde van de Polderstraat liggen de Oostvoorduinen-Oost. In het kader van het thans nog lopende LIFE+ Natuurproject ‘FLANDRE’ (wat staat voor ‘Flemish And North French Dunes Restoration’) werd in 2015 een 15 hectare groot deel van de Oostvoorduinen-Oost aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos, werd een beheerplan opgemaakt voor de gehele Oostvoorduinen met een oppervlakte van 54 hectare en werden tijdens het winterhalfjaar 2015-2016 grondwerken uitgevoerd voor het herstel van ‘vochtige duinpannen’ en ‘droge duingraslanden’. Het is de bedoeling tijdens de wandeling een zicht te geven van enerzijds het nog maar 2 jaar geleden ingericht terrein in de Oostvoorduinen en van anderzijds de verbluffende resultaten van de 13 jaar geleden in het Hannecartbos uitgevoerde inrichtingswerken en sindsdien volgehouden beheerwerkzaamheden. Tijdens de geleide wandeling zullen niet alleen rijk bloeiende droge duingraslanden en vochtige pannen te bewonderen zijn, maar uiteraard ook bijzondere zang-, roof- en andere vogels te zien en te horen zijn, waaronder een aalscholverkolonie en een reigerkolonie. De wandeling verlaat de begane wegen en verloopt bijgevolg  soms door vrij ruig terrein. Stevige wandelschoenen zijn dan ook aanbevolen.

Bloeiend hooiland in Hannecartbos met o.a. Rietorchis, Echte koekoeksbloem, en Ratelaar


Geleide wandelingen in de duinen van frans vlaanderen

  • Zondag 6 mei 2018: “Het leven van de duinen” in het Nationaal Natuurreservaat “Dune Marchand”. Afspraak om 14u rechtover de “Ferme Nord” te Zuydcoote
  • Zondag 15 juli 2018: “Libellen in de duinen” in de “Dune Dewulf”. Afspraak om 14u rechtover de “Ferme Nord” te Zuydcoote


Bezoek de tentoonstelling
Van dinsdag 15 mei tot en met vrijdag 8 juni 2018 in het gebouw van de CUD Communauté Urbaine de Dunkerque, Pertuis de la Marine, te 59386 Duinkerke.

Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag: 8u-12u30 en 13u30-18u

Tweede bezoek van de Europese Commissie
Op 22 augustus 2017 bezocht de Europese Commissie voor de tweede maal het LIFE+ Natuurproject FLANDRE. Met de uitwerking van een juridische basis voor grensoverschrijdende samenwerking en een juridisch statuut van transnationaal natuurpark, wil het LIFE+ FLANDRE project een instrument ter beschikking stellen voor transnationale samenwerking voor de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende Natura 2000 gebieden in het algemeen. De vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Laszlo Becsy en Päivi Rauma, bezochten samen met Ben Delbaere, van het extern monitoring team NEEMO, dat de Europese Commissie bijstaat, onder anderen de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke (Frankrijk), waar gedurende de voorbije winter 11 hectare struweel werd verwijderd en 5 poelen gegraven door het Département du Nord. In de nieuw uitgegraven poelen vond reeds voortplanting van Rugstreeppad plaats en in de ontstruweelde terreinen verschijnen reeds plantensoorten die typisch zijn voor de doelhabitats ‘vochtige duinpan’ (Bitterling (Blackstonia perfoliata), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) …) en ‘grijze duinen’ (Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris).


Foto van de delegatie van de EC (Päivi Rauma en Laszlo Becsy) en NEEMO (Ben Delbaere) samen met het Frans en Belgisch LIFE+ FLANDRE-team voor een werfbord dat uitleg verschaft omtrent het project aan de ingang van de ‘Dune Dewulf’ (© Herman Spruytte)

Geleide FLANDRE-zomerwandelingen 2017 in Belgische duinen
ANB organiseerde tijdens de zomers van 2016 en 2017 geleide wandelingen door natuurdomeinen die relatief recent werden aangekocht door het Vlaams Gewest en die momenteel (nog) niet toegankelijk zijn voor het publiek.

De wandeling die op zondag 16 juli 2017 door de Oostvoorduinen-Oost te Oostduinkerke geleid werd door de LIFE+ FLANDRE projectleider Jean-Louis Herrier en boswachter Guy Vileyn genoot de belangstelling van 24 deelnemers. De aandacht ging vooral naar de op het afgegraven deel van de site uit de zaadbank verschijnende pionier-begroeiing van vochtige duinpannen (lees meer omtrent actie C.1 onder “projectprogramma”) en de effecten van maai- en begrazingsbeheer op duingraslanden (actie C.7).

De wandeling door de Belvedère-duinen te Koksijde (België), één van de laatste ononderbroken duin-polderovergangen van de Vlaamse kust, op zaterdag 12 augustus 2017, geleid door beheer-expert Marc Leten en regiobeheerder Kust en polders Evy Dewulf, telde zo’n 30-tal deelnemers. De talrijke opkomst op de geleide wandelingen die gericht zijn op het beheer van de duindomeinen in 2016 en 2017 moedigt het Agentschap Natuur en Bos aan om dergelijke sensibiliseringsactiviteiten volgend jaar te herhalen.


 

Het adviescomité kwam voor de vierde maal samen en bezocht de uitgevoerde en in uitvoering zijnde grootschalige struweelverwijderingen in de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke (Frankrijk)
In november 2013 werden 46 (27 Franse en 19 Belgische) vertegenwoordigers van de betrokken openbare besturen, wetenschappelijke instellingen en niet-gouvernementele natuurbehoud-organisaties uitgenodigd deel uit te maken van het adviescomité van het LIFE+12 Natuurproject “FLANDRE”. 44 (27 Franse en 17 Belgische) van die personen aanvaardden toe te treden tot het comité. De eerste bijeenkomst van dat adviescomité vond plaats op 7 mei 2014 te Zuydcoote (Frankrijk), de tweede op 11 december 2015 te Koksijde (België), de derde op 9 november 2016 en de vierde op 13 december 2017 opnieuw te Zuydcoote. Tijdens deze vierde vergadering van het adviescomité, ging de aandacht van de 24 aanwezige leden vooral naar de vordering van de grondaankopen (acties B.1 en B.2), de voorbereiding van de internationale workshop van 12 tot 14 juni 2018 te Dunkerque omtrent duinenbeheer (actie E.5) en de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde werken, meer bepaald de grootschalige struweelverwijderingen (actie C.2) en de aanleg van nieuwe poelen (actie C.5) in de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke.


Met steun van het Europese financieringsinstrument LIFE + van de Europese Gemeenschap
LIFE is het financieel instrument van de EU dat leefmilieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de EU steunt. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de implementatie, de actualisering en ontwikkeling van het beleid en de regelgeving van de EU inzake leefmilieu en klimaat door het co-financieren van projecten met een Europese toegevoegde waarde. Sinds 1992 heeft LIFE 4.171 projecten gecofinancierd, hierbij 3,4 miljard Euro bijdragend aan de bescherming van het leefmilieu en het klimaat.