Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

 


 

De tentoonstelling staat van 7 november tot en met 14 december 2018 in de Lycée Professionnel Agricole de Dunkerque (Middelbare School van Duinkerke voor Agrarische Beroepsopleiding), waar het enkel door groepen kan bezocht worden. Geïnteresseerde groepen dienen vooraf een afspraak omtrent het tijdstip van hun bezoek te maken met de schooldirectie. De schooldirectie is te contacteren via hetzij e-mail naar lpa.dunkerque@educagri.fr, hetzij telefoon op 0033 3 28 58 80 30. Geleide bezoeken zijn eveneens op aanvraag mogelijk.

 

 

 

 

 

De conclusies van Duinkerke

Op 12, 13 en 14 juni verzamelden 143 duinenexperten uit 13 Europese landen (*) in de lokalen van de Université du Littoral – Côte d’Opale (Duinkerke, Frankrijk), om zich te buigen over de nodige maatregelen om de biodiversiteit en de natuurlijke processen van kustduinen en zandstranden te beschermen en te herstellen. Deze internationale workshop werd georganiseerd in het kader van het het grensoverschrijdend Frans-Belgisch LIFE+ natuurproject ‘FLANDRE’, wat staat voor ‘Flemish And North French Dunes Restoration’.

De kustduinen herbergen een bijzonder rijke biodiversiteit, leveren een essentiële bijdrage tot het welzijn van de lokale bevolking en toeristen en vormen een natuur-gebaseerde en duurzame bijdrage aan de bescherming tegen de zeespiegelstijging. De kwaliteit en de oppervlakte van de kustduinen gaat echter achteruit omwille van verstedelijking, klimaatwijziging, stikstofafzetting, intensivering van de landbouw en het oprukken van invasieve exotische plantensoorten. Om onze kusten en duinen vitaal te houden, zijn dringend bijkomende maatregelen nodig.

De belangrijkste conclusies van de internationale workshop luiden:

  1. Er is nood aan een nauwe samenwerking tussen experten en praktijkmensen in de kustverdediging (zeewering) en in de ecologie om tegen de zeespiegelstijging weerbare kusten uit te bouwen, waarbij zoveel mogelijk natuurlijke processen worden nagebootst. Een voorbeeld van dergelijke natuurlijke processen is het zandtransport tussen de zandbanken in de ondiepe zee, het strand en de duinen, die samen één ecosysteem vormen.
  2. Zandverstuiving onder invloed van de wind is noodzakelijk voor een gezond duinecosysteem. Het is immers door zandverstuiving dat nieuwe duinpannen ontstaan en dat de duinbodems worden voorzien van de kalk die nodig is voor het behoud van de kalk-minnende duinbegroeiing. Het is dus aangewezen om in duingebieden onbegroeide plekken zand te behouden of te herstellen.
  3. Invasieve exotische plantensoorten bedreigen de kwetsbare inheemse duinenbegroeiing. Er is nood aan:
    - internationale kennisopbouw en kennisdeling inzake methodes om die invasieve exotische plantensoorten op doeltreffende wijze te bestrijden;
    - onverwijld een consequente bestrijding op het terrein van die plantensoorten.
  4. Aan sterk verstedelijkte kusten, zoals de Vlaamse kust, is de kustduinengordel ruimtelijk versnipperd tot onderling geïsoleerde duingebieden. De aanwezigheid van dichte bebouwing en talrijke wegen tussen die duingebieden verhindert de natuurlijke verplaatsingen (‘migratie’) van inheemse dier- en plantensoorten van het ene duingebied naar het andere. Hierdoor dreigen geïsoleerde populaties voor de duinen typische planten- en diersoorten plaatselijk uit te sterven. Aan de zeezijde, de stranden en, landinwaarts, de overgangszones tussen duinen en polders bieden aan beide uiteinden van de verstedelijkte zones de enige open ruimten waarin door natuurvriendelijke maatregelen migratiecorridors voor duinplanten en dieren kunnen ontwikkeld worden.

Het internationaal gezelschap bracht  ook een terreinbezoek aan het grensoverschrijdend duinencomplex ‘Dune du Perroquet – De Westhoek – Domein Cabour – Dune fossile de Ghyvelde’ tussen Bray-Dunes, De Panne en Ghyvelde en bewonderde hierbij het bijzonder groot natuur-patrimoniaal belang van dit uniek duinencomplex. Ook werd toen vastgesteld dat de ruimtelijke en ecologische samenhang tussen ‘De Westhoek’ en ‘La Dune du Perroquet’ alsook tussen ‘De Westhoek’ en de ‘Oude’ duinengordel van Cabour op heden kunstmatig verbroken wordt door onder anderen wegen en dat er nood is aan het herstellen van ecologische verbindingen tussen de verschillende deelgebieden.

De vertegenwoordigers van de Europese Commissie deelden ook mee dat de recente halftijdse evaluatie van het LIFE programma voor de periode 2014-2020 aantoont dat het LIFE programma doeltreffend is in het aanbrengen van oplossingen voor leefmilieuproblemen. Op basis van de positieve uitslag van deze evaluatie, heeft de Europese Commissie voor het toekomstige LIFE programma 2021-2027 een verhoogd budget van 5,45 miljard Euro over 7 jaren voorgesteld.

De internationale workshop “Kustduinen en zandstranden, Duinkerke 2018”  wil de aanzet zijn tot een vernieuwd permanent internationaal Europees netwerk van experten in het beheer van kustduinen en zandstranden. Om de drie jaar zouden de experten moeten samenkomen om hun kennis en ervaring te delen en de voortgang op Europees niveau van het ecologisch herstel van kustduinen en zandstranden te evalueren. Met de talrijke bijdragen hopen de organisatoren van de workshop deelnemers uit 13 Europese landen geïnspireerd te hebben om nieuwe LIFE projecten rond natuurbeheer en zeewering in tijden van klimaatwijziging en zeespiegelstijging in de steigers te zetten.

De projectpartners danken het Laboratorium voor Oceanologie en Geowetenschappen (LOG) van de Université du Littoral – Côte d’Opale (ULCO) voor zijn bijdrage aan de organisatie van de workshop en het ter beschikking stellen van zijn medewerkers en lokalen voor de workshop.

* We ontvingen vertegenwoordigers uit België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Malta, Portugal, Spanje, UK, Zweden en Hong-Kong. Zowel beheerders van duingebieden, projectuitvoerders van andere LIFE-projecten, als wetenschappers wisselden kennis en informatie uit.


Geslaagde Europese Natura 2000 dag te Oostduinkerke !

Op maandag 21 mei 2018 daagden niet minder dan zo’n 40 geïnteresseerde deelnemers op voor de door het ANB georganiseerde geleide wandeling door de Oostvoorduinen en het Hannecartbos te Oostduinkerke, met de focus op de verwezenlijkingen van de LIFE Natuur-projecten FEYDRA (2002-2005) en FLANDRE (2013-2020). Er waren deelnemers uit 4 lidstaten van de Europese Unie: België, Frankrijk, Nederland en Duitsland! Ook dit is bouwen aan een verenigd Europa dat eveneens voor meer en betere natuur staat.
© Luc David

Tweede bezoek van de Europese Commissie
Op 22 augustus 2017 bezocht de Europese Commissie voor de tweede maal het LIFE+ Natuurproject FLANDRE. Met de uitwerking van een juridische basis voor grensoverschrijdende samenwerking en een juridisch statuut van transnationaal natuurpark, wil het LIFE+ FLANDRE project een instrument ter beschikking stellen voor transnationale samenwerking voor de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende Natura 2000 gebieden in het algemeen. De vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Laszlo Becsy en Päivi Rauma, bezochten samen met Ben Delbaere, van het extern monitoring team NEEMO, dat de Europese Commissie bijstaat, onder anderen de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke (Frankrijk), waar gedurende de voorbije winter 11 hectare struweel werd verwijderd en 5 poelen gegraven door het Département du Nord. In de nieuw uitgegraven poelen vond reeds voortplanting van Rugstreeppad plaats en in de ontstruweelde terreinen verschijnen reeds plantensoorten die typisch zijn voor de doelhabitats ‘vochtige duinpan’ (Bitterling (Blackstonia perfoliata), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) …) en ‘grijze duinen’ (Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris).


Foto van de delegatie van de EC (Päivi Rauma en Laszlo Becsy) en NEEMO (Ben Delbaere) samen met het Frans en Belgisch LIFE+ FLANDRE-team voor een werfbord dat uitleg verschaft omtrent het project aan de ingang van de ‘Dune Dewulf’ (© Herman Spruytte)
 

Het adviescomité kwam voor de vierde maal samen en bezocht de uitgevoerde en in uitvoering zijnde grootschalige struweelverwijderingen in de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke (Frankrijk)
In november 2013 werden 46 (27 Franse en 19 Belgische) vertegenwoordigers van de betrokken openbare besturen, wetenschappelijke instellingen en niet-gouvernementele natuurbehoud-organisaties uitgenodigd deel uit te maken van het adviescomité van het LIFE+12 Natuurproject “FLANDRE”. 44 (27 Franse en 17 Belgische) van die personen aanvaardden toe te treden tot het comité. De eerste bijeenkomst van dat adviescomité vond plaats op 7 mei 2014 te Zuydcoote (Frankrijk), de tweede op 11 december 2015 te Koksijde (België), de derde op 9 november 2016 en de vierde op 13 december 2017 opnieuw te Zuydcoote. Tijdens deze vierde vergadering van het adviescomité, ging de aandacht van de 24 aanwezige leden vooral naar de vordering van de grondaankopen (acties B.1 en B.2), de voorbereiding van de internationale workshop van 12 tot 14 juni 2018 te Dunkerque omtrent duinenbeheer (actie E.5) en de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde werken, meer bepaald de grootschalige struweelverwijderingen (actie C.2) en de aanleg van nieuwe poelen (actie C.5) in de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke.


Met steun van het Europese financieringsinstrument LIFE + van de Europese Gemeenschap
LIFE is het financieel instrument van de EU dat leefmilieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de EU steunt. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de implementatie, de actualisering en ontwikkeling van het beleid en de regelgeving van de EU inzake leefmilieu en klimaat door het co-financieren van projecten met een Europese toegevoegde waarde. Sinds 1992 heeft LIFE 4.171 projecten gecofinancierd, hierbij 3,4 miljard Euro bijdragend aan de bescherming van het leefmilieu en het klimaat.