Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

 


 

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert tijdens de zomer 2019 een geleide wandeling door een natuurdomeinen dat relatief recent werd aangekocht door het Vlaams Gewest en dat momenteel (nog) niet toegankelijk is voor het publiek.

Zaterdag 20 juli: de Oostvoorduinen-Oost te Oostduinkerke

  • Start: om 14:00 u langs de Karthuizerstraat ter hoogte van de parking van het vakantiedorp ‘Sun Parcs’ die het dichtst bij de Nieuwpoortsesteenweg is gelegen.


Foto: duingrasland in bloei in De ‘Oostvoorduinen’ te Oostduinkerke (copyright: Marc Leten)

In het kader van het LIFE+ Natuurproject FLANDRE werden ruim 15 hectare van het 60 hectare groot natuurgebied de ‘ Oostvoorduinen’ aangekocht, werd een beheerplan uitgewerkt voor dat domein en werden hier tijdens het winterhalfjaar 2016-2017 over zo’n 2 hectare natuurherstelwerken uitgevoerd. Die natuurherstelwerken behelsden het terug tot vochtige duinpannen met poelen uitgraven van een in de 19de eeuw genivelleerd terrein en het verwijderen van populieren die door beschaduwing en bladval een ongewenste verruiging van de begroeiing veroorzaakten. De ‘Oostvoorduinen’ maken deel uit van een laag golvende ‘kopjes’-duinengordel die tijdens de vroege middeleeuwen ontstond langs de zuidwestelijke oever van de toenmalige IJzermonding. Tijdens de wandeling zal aandacht geschonken worden aan de rijk bloeiende duingraslanden, de resultaten van het onder vorm van maaien en laten begrazen door runderen reeds gevoerd natuurbeheer alsook aan de beheermaatregelen die voor de toekomst worden voorzien in het recent goedgekeurd beheerplan.
 

Bezoek de tentoonstelling van LIFE+ FLANDRE van maandag 17 juni tot en met woensdag 31 juli 2019 in het 19de eeuws “Fort des Dunes” (ook herdenkingsplaats van de tweede wereldoorlog), Chemin du Fort, te 59495 Leffrinckoucke

  • Openingstijden: van dinsdag tot en met zondag van 10u30 tot 18u

Geslaagde Europese Natura 2000 & Life dag 2019 te Adinkerke-Ghyvelde!

Foto Reinhardt Strubbe: de groep deelnemers bij het vertrek van de geleide wandeling vanaf het Café Perroquet 23

Er waren zo’n 45 enthousiaste Belgische en Franse deelnemers aan het grensoverschrijdend bezoek aan de “fossiele duinen” van Adinkerke en Ghyvelde die door het LIFE+ FLANDRE partnerschap op 21 mei 2019 was georganiseerd in het kader van de Europese Natura 2000 & Life Dag. Tijdens de excursie werden onder anderen ook bloeiende Vleeskleurige orchis, roepende Rugstreeppadden, Patrijs, Kievit, Roodborsttapuit (mascotte van LIFE+ FLANDRE !), Graspieper, Nachtegaal, Bruine kiekendief, Ransuil, Rode bosmier en Ruige dwergvleermuis waargenomen.

Foto Reinhardt Strubbe: de kolonne deelnemers verplaatst zich van de Dune fossile de Ghyvelde (Frankrijk) naar het Domein Cabour te Adinkerke (België)


Internationale workshop “kustduinen en zandstranden – Duinkerke 2018”
Op 12, 13 en 14 juni 2018 verzamelden 143 duinenexperten uit 13 Europese landen in de lokalen van de Université du Littoral – Côte d’Opale (ULCO, Duinkerke, Frankrijk), om zich te buigen over de nodige maatregelen om de biodiversiteit en de natuurlijke processen van kustduinen en zandstranden te beschermen en te herstellen. Deze workshop was georganiseerd door de drie partners van het project LIFE+ Natuur “FLANDRE” in samenwerking met de ULCO – Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences. Het samenvattingenboek, de excursiegids, het verslag van de sessies en de excursies, alle presentaties en tenslotte het persbericht met de conclusies van de workshop kan je vinden op www.bosplus.be/nl/lifeflandre.
Workshop-excursie 1: Bénédicte Lemaire (Département du Nord) verschaft uitleg omtrent een recente verwijdering van struweel in de “Dune du Perroquet”, 13 juni 2018

Het adviescomité kwam voor de vijfde maal samen en bezocht de in uitvoering zijnde en uitgevoerde werken in de “Houtsaegerduinen” (België) en de “Dune du Perroquet” Frankrijk)
In november 2013 werden 46 (27 Franse en 19 Belgische) vertegenwoordigers van de betrokken openbare besturen, wetenschappelijke instellingen en niet-gouvernementele natuurbehoud-organisaties uitgenodigd deel uit te maken van het adviescomité van het LIFE+12 Natuurproject “FLANDRE”. 44 (27 Franse en 17 Belgische) van die personen aanvaardden toe te treden tot het comité. De eerste bijeenkomst van dat adviescomité vond plaats op 7 mei 2014 te Zuydcoote (Frankrijk), de tweede op 11 december 2015 te Koksijde (België), de derde op 9 november 2016 alsook de vierde op 13 december 2017 opnieuw te Zuydcoote, en de vijfde op 12 december 2018 te De Panne. Tijdens deze vijfde vergadering van het adviescomité, ging de aandacht van de 27 aanwezige leden naar de huidige stand van zaken van de uitvoering van alle acties van het projectprogramma. Opdrachthouders van de studie “Masterplan” (actie A1&2) Eric Cosyns (Wvi), Sam Provoost (INBO) en Bart Bollengier (CPIE) brachten ook een presentatie omtrent hun voorstel van actieplan dat nog verder moet besproken worden met de drie partners van het LIFE+ project FLANDRE. Tenslotte werden de bijdragen van de 3 LIFE+ FLANDRE partners aan het INTERREG V -project VEDETTE toegelicht. In de namiddag bracht het adviescomité een bezoek aan de in het afwerkingsstadium verkerende werken voor het herstel van een vochtige duinpanne en de verwijdering van invasieve exotische planten in het natuurreservaat “de Houtsaegerduinen” te De Panne (“Outside LIFE”) en aan de in 2018 geïnstalleerde begrazingsblokken in de “Dune du Perroquet” (acties C.2 en C.3) te Bray-Dunes. De verschillen tussen de aan beide zijden van de grens gebruikte technieken voor struweelverwijderingen werden besproken.

Bezoek aan duinpanne-herstel in de “Houtsaegerduinen” (“Outside LIFE”)
Bezoek aan nieuwe begrazingsblokken in de «Dune du Perroquet» (acties C2 en C.3): Haflinger-pony’s en geiten (bok op foto)


Met steun van het Europese financieringsinstrument LIFE + van de Europese Gemeenschap
LIFE is het financieel instrument van de EU dat leefmilieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de EU steunt. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de implementatie, de actualisering en ontwikkeling van het beleid en de regelgeving van de EU inzake leefmilieu en klimaat door het co-financieren van projecten met een Europese toegevoegde waarde. Sinds 1992 heeft LIFE 4.171 projecten gecofinancierd, hierbij 3,4 miljard Euro bijdragend aan de bescherming van het leefmilieu en het klimaat.