Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

 

 

Duinkerke 12, 13 en 14 juni 2018: "Beheer van kustduinen en zandstranden"
Internationale workshop georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Université du Littoral Côte d’Opale de Dunkerque.

De workshop zal plaatsvinden in de lokalen van de ULCO Dunkerque: 189 B avenue Maurice Schumann, bâtiment des Darses te 59140 Dunkerque.

De Call voor abstracts is geopend tot 25 maart 2018. Klik hier voor meer informatie, klik hier om uw abstract in te dienen.

Thema’s:

  • Netwerking tussen LIFE projecten omtrent kusten
  • Natura 2000 Biogeografisch Proces – kustduinen-routekaart
  • Klimaatwijziging en atmosferische stikstofdepositie versus dynamiek en biodiversiteit van de kustduinen
  • Zeespiegelstijging en kust squeeze: nood aan synergie tussen zeewering en natuurontwikkeling
  • Herstel van de ecologische connectiviteit tussen duingebieden langs verstedelijkte kusten
  • Beheerplanning en monitoring van het beheer in kustduinen en op zandstranden
  • Ecosysteemdiensten van kustduinen en zandstranden

Download de uitnodiging
Alle info en inschrijven
 

Bezoek de tentoonstelling
Van maandag 12 maart tot en met vrijdag 13 april 2018 in de hall van het “Hôtel du Département du Nord”, rue Gustave Delory 51, te Rijsel (Frankrijk).

Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8u tot 18u.

Tweede bezoek van de Europese Commissie
Op 22 augustus 2017 bezocht de Europese Commissie voor de tweede maal het LIFE+ Natuurproject FLANDRE. Met de uitwerking van een juridische basis voor grensoverschrijdende samenwerking en een juridisch statuut van transnationaal natuurpark, wil het LIFE+ FLANDRE project een instrument ter beschikking stellen voor transnationale samenwerking voor de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende Natura 2000 gebieden in het algemeen. De vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Laszlo Becsy en Päivi Rauma, bezochten samen met Ben Delbaere, van het extern monitoring team NEEMO, dat de Europese Commissie bijstaat, onder anderen de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke (Frankrijk), waar gedurende de voorbije winter 11 hectare struweel werd verwijderd en 5 poelen gegraven door het Département du Nord. In de nieuw uitgegraven poelen vond reeds voortplanting van Rugstreeppad plaats en in de ontstruweelde terreinen verschijnen reeds plantensoorten die typisch zijn voor de doelhabitats ‘vochtige duinpan’ (Bitterling (Blackstonia perfoliata), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) …) en ‘grijze duinen’ (Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris).


Foto van de delegatie van de EC (Päivi Rauma en Laszlo Becsy) en NEEMO (Ben Delbaere) samen met het Frans en Belgisch LIFE+ FLANDRE-team voor een werfbord dat uitleg verschaft omtrent het project aan de ingang van de ‘Dune Dewulf’ (© Herman Spruytte)

Geleide FLANDRE-zomerwandelingen 2017 in Belgische duinen
ANB organiseerde tijdens de zomers van 2016 en 2017 geleide wandelingen door natuurdomeinen die relatief recent werden aangekocht door het Vlaams Gewest en die momenteel (nog) niet toegankelijk zijn voor het publiek.

De wandeling die op zondag 16 juli 2017 door de Oostvoorduinen-Oost te Oostduinkerke geleid werd door de LIFE+ FLANDRE projectleider Jean-Louis Herrier en boswachter Guy Vileyn genoot de belangstelling van 24 deelnemers. De aandacht ging vooral naar de op het afgegraven deel van de site uit de zaadbank verschijnende pionier-begroeiing van vochtige duinpannen (lees meer omtrent actie C.1 onder “projectprogramma”) en de effecten van maai- en begrazingsbeheer op duingraslanden (actie C.7).

De wandeling door de Belvedère-duinen te Koksijde (België), één van de laatste ononderbroken duin-polderovergangen van de Vlaamse kust, op zaterdag 12 augustus 2017, geleid door beheer-expert Marc Leten en regiobeheerder Kust en polders Evy Dewulf, telde zo’n 30-tal deelnemers. De talrijke opkomst op de geleide wandelingen die gericht zijn op het beheer van de duindomeinen in 2016 en 2017 moedigt het Agentschap Natuur en Bos aan om dergelijke sensibiliseringsactiviteiten volgend jaar te herhalen.

LIFE+ FLANDRE vierde de 25ste verjaardag (1992-2017) van LIFE en Natura 2000
De 25ste verjaardag van LIFE en Natura 2000 werd op 21 mei 2017 gevierd door het Frans-Belgisch LIFE+ FLANDRE partnerschap door een geleid bezoek aan het grensoverschrijdend duinengebied ‘De Westhoek – Dune du Perroquet’ dat geëerd werd door de aanwezigheid van mevrouw Laure Ledoux, adjunct-hoofd van de Entiteit Biodiversiteit van de Europese Commissie.


 

Het adviescomité kwam voor de vierde maal samen en bezocht de uitgevoerde en in uitvoering zijnde grootschalige struweelverwijderingen in de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke (Frankrijk)
In november 2013 werden 46 (27 Franse en 19 Belgische) vertegenwoordigers van de betrokken openbare besturen, wetenschappelijke instellingen en niet-gouvernementele natuurbehoud-organisaties uitgenodigd deel uit te maken van het adviescomité van het LIFE+12 Natuurproject “FLANDRE”. 44 (27 Franse en 17 Belgische) van die personen aanvaardden toe te treden tot het comité. De eerste bijeenkomst van dat adviescomité vond plaats op 7 mei 2014 te Zuydcoote (Frankrijk), de tweede op 11 december 2015 te Koksijde (België), de derde op 9 november 2016 en de vierde op 13 december 2017 opnieuw te Zuydcoote. Tijdens deze vierde vergadering van het adviescomité, ging de aandacht van de 24 aanwezige leden vooral naar de vordering van de grondaankopen (acties B.1 en B.2), de voorbereiding van de internationale workshop van 12 tot 14 juni 2018 te Dunkerque omtrent duinenbeheer (actie E.5) en de reeds uitgevoerde en in uitvoering zijnde werken, meer bepaald de grootschalige struweelverwijderingen (actie C.2) en de aanleg van nieuwe poelen (actie C.5) in de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke.


Met steun van het Europese financieringsinstrument LIFE + van de Europese Gemeenschap
LIFE is het financieel instrument van de EU dat leefmilieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de EU steunt. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de implementatie, de actualisering en ontwikkeling van het beleid en de regelgeving van de EU inzake leefmilieu en klimaat door het co-financieren van projecten met een Europese toegevoegde waarde. Sinds 1992 heeft LIFE 4.171 projecten gecofinancierd, hierbij 3,4 miljard Euro bijdragend aan de bescherming van het leefmilieu en het klimaat.