Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

 


 

Internationale workshop “kustduinen en zandstranden – Duinkerke 2018”
Op 12, 13 en 14 juni 2018 verzamelden 143 duinenexperten uit 13 Europese landen in de lokalen van de Université du Littoral – Côte d’Opale (ULCO, Duinkerke, Frankrijk), om zich te buigen over de nodige maatregelen om de biodiversiteit en de natuurlijke processen van kustduinen en zandstranden te beschermen en te herstellen. Deze workshop was georganiseerd door de drie partners van het project LIFE+ Natuur “FLANDRE” in samenwerking met de ULCO – Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences. Het samenvattingenboek, de excursiegids, het verslag van de sessies en de excursies, alle presentaties en tenslotte het persbericht met de conclusies van de workshop kan je vinden op www.bosplus.be/nl/lifeflandre.
Workshop-excursie 1: Bénédicte Lemaire (Département du Nord) verschaft uitleg omtrent een recente verwijdering van struweel in de “Dune du Perroquet”, 13 juni 2018


Geslaagde Europese Natura 2000 dag te Oostduinkerke !
Op maandag 21 mei 2018 daagden niet minder dan zo’n 40 geïnteresseerde deelnemers op voor de door het ANB georganiseerde geleide wandeling door de Oostvoorduinen en het Hannecartbos te Oostduinkerke, met de focus op de verwezenlijkingen van de LIFE Natuur-projecten FEYDRA (2002-2005) en FLANDRE (2013-2020). Er waren deelnemers uit 4 lidstaten van de Europese Unie: België, Frankrijk, Nederland en Duitsland! Ook dit is bouwen aan een verenigd Europa dat eveneens voor meer en betere natuur staat.
© Luc David

Tweede bezoek van de Europese Commissie
Op 22 augustus 2017 bezocht de Europese Commissie voor de tweede maal het LIFE+ Natuurproject FLANDRE. Met de uitwerking van een juridische basis voor grensoverschrijdende samenwerking en een juridisch statuut van transnationaal natuurpark, wil het LIFE+ FLANDRE project een instrument ter beschikking stellen voor transnationale samenwerking voor de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende Natura 2000 gebieden in het algemeen. De vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Laszlo Becsy en Päivi Rauma, bezochten samen met Ben Delbaere, van het extern monitoring team NEEMO, dat de Europese Commissie bijstaat, onder anderen de “Dune Dewulf” te Leffrinckoucke (Frankrijk), waar gedurende de voorbije winter 11 hectare struweel werd verwijderd en 5 poelen gegraven door het Département du Nord. In de nieuw uitgegraven poelen vond reeds voortplanting van Rugstreeppad plaats en in de ontstruweelde terreinen verschijnen reeds plantensoorten die typisch zijn voor de doelhabitats ‘vochtige duinpan’ (Bitterling (Blackstonia perfoliata), Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) …) en ‘grijze duinen’ (Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris).

Foto van de delegatie van de EC (Päivi Rauma en Laszlo Becsy) en NEEMO (Ben Delbaere) samen met het Frans en Belgisch LIFE+ FLANDRE-team voor een werfbord dat uitleg verschaft omtrent het project aan de ingang van de ‘Dune Dewulf’ (© Herman Spruytte)
 

Het adviescomité kwam voor de vijfde maal samen en bezocht de in uitvoering zijnde en uitgevoerde werken in de “Houtsaegerduinen” (België) en de “Dune du Perroquet” Frankrijk)
In november 2013 werden 46 (27 Franse en 19 Belgische) vertegenwoordigers van de betrokken openbare besturen, wetenschappelijke instellingen en niet-gouvernementele natuurbehoud-organisaties uitgenodigd deel uit te maken van het adviescomité van het LIFE+12 Natuurproject “FLANDRE”. 44 (27 Franse en 17 Belgische) van die personen aanvaardden toe te treden tot het comité. De eerste bijeenkomst van dat adviescomité vond plaats op 7 mei 2014 te Zuydcoote (Frankrijk), de tweede op 11 december 2015 te Koksijde (België), de derde op 9 november 2016 alsook de vierde op 13 december 2017 opnieuw te Zuydcoote, en de vijfde op 12 december 2018 te De Panne. Tijdens deze vijfde vergadering van het adviescomité, ging de aandacht van de 27 aanwezige leden naar de huidige stand van zaken van de uitvoering van alle acties van het projectprogramma. Opdrachthouders van de studie “Masterplan” (actie A1&2) Eric Cosyns (Wvi), Sam Provoost (INBO) en Bart Bollengier (CPIE) brachten ook een presentatie omtrent hun voorstel van actieplan dat nog verder moet besproken worden met de drie partners van het LIFE+ project FLANDRE. Tenslotte werden de bijdragen van de 3 LIFE+ FLANDRE partners aan het INTERREG V -project VEDETTE toegelicht. In de namiddag bracht het adviescomité een bezoek aan de in het afwerkingsstadium verkerende werken voor het herstel van een vochtige duinpanne en de verwijdering van invasieve exotische planten in het natuurreservaat “de Houtsaegerduinen” te De Panne (“Outside LIFE”) en aan de in 2018 geïnstalleerde begrazingsblokken in de “Dune du Perroquet” (acties C.2 en C.3) te Bray-Dunes. De verschillen tussen de aan beide zijden van de grens gebruikte technieken voor struweelverwijderingen werden besproken.

Bezoek aan duinpanne-herstel in de “Houtsaegerduinen” (“Outside LIFE”)
Bezoek aan nieuwe begrazingsblokken in de «Dune du Perroquet» (acties C2 en C.3): Haflinger-pony’s en geiten (bok op foto)


Met steun van het Europese financieringsinstrument LIFE + van de Europese Gemeenschap
LIFE is het financieel instrument van de EU dat leefmilieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de EU steunt. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de implementatie, de actualisering en ontwikkeling van het beleid en de regelgeving van de EU inzake leefmilieu en klimaat door het co-financieren van projecten met een Europese toegevoegde waarde. Sinds 1992 heeft LIFE 4.171 projecten gecofinancierd, hierbij 3,4 miljard Euro bijdragend aan de bescherming van het leefmilieu en het klimaat.