LIFE-project FLANDRE

Doelhabitats en soorten Het grensoverschrijdend Natura 2000-netwerk en de doelhabitats en -soorten

Het projectgebied ‘Duinen van Vlaanderen’, de kustduinengordels tussen Dunkerque en Westende met een totale oppervlakte van ongeveer 3.285 hectare, is voor het grootste gedeelte opgenomen in het Europees Natura 2000- netwerk:

 • Aan Belgische zijde (Vlaanderen): 2.200 hectare binnen de afbakeningen van het Europees vogelrichtlijngebied ‘Westkust’ (code BE2500121) en het Europees Habitatgebied ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (code BE2500001)
 • Aan Franse zijde: 1.085 hectare voornamelijk binnen de afbakeningen van de Europese Habitatgebieden ‘Dunes de la Plaine Maritime Flamande’ (code FR3100474) en ‘Dunes Flandriennes décalcifiées de Ghyvelde’ (code FR3100475)

De habitattypes en soorten waarvan het project de staat van instandhouding wil verbeteren zijn:

 • 2110 Embryonale wandelende duinen
 • 2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)
 • 2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
 • 2150* Eu-Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
 • 2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides
 • 2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenariae)
 • 2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied
 • 2190 Vochtige duinvalleien
 • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones
 • 1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior)
 • 1166 Kamsalamander (Triturus cristatus)
 • 1614 Kruipend moerasscherm (Apium repens)
 • 1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)
 • 1202 Rugstreeppad (Bufo calamita)

 

 

 

 

 

 

                 Rugstreeppad (Peter Watthy)                                                              Kamsalamander


                        Vochtige duinvallei                                                                         Grijze duinen