LIFE-project FLANDRE

Doelstellingen van het project

Het doel van het project is de kwalitatieve consolidatie van het Natura 2000-netwerk in beide landen. Daarvoor worden de habitattypes hersteld die typisch zijn voor de sedimentaire kusten van de Atlantische biogeografische regio. Ook de populaties van soorten die van communautair belang zijn, worden hersteld door verwerving van de kustduinen, beheerplanning, natuurherstelwerken en door het verhogen van het bewustzijn van een zo breed mogelijk publiek. Om dat te bereiken zullen de Belgische en Franse overheden, bevoegd voor deze beschermde gebieden, nauw samenwerken.

Grensoverschrijdend Europees natuurpark

Met de oprichting van een LIFE+ FLANDRE adviserend comité, de opmaak van een transnationaal richtinggevend beheerplan en een juridisch kader voor transnationale samenwerking voor het beheer van de grensoverschrijdende duinstreek, zet het project een eerste stap naar de creatie van een grensoverschrijdend ‘Europees’ natuurpark. Dat kan als voorbeeld dienen voor de samenwerking tussen andere Europese lidstaten voor de bescherming en het beheer van grensoverschrijdende Natura 2000-gebieden. Het adviserend comité zal na de beëindiging van het project worden voortgezet onder de vorm van een transnationale beheercommissie.

Kaart van het Belgisch deel van het projectgebied met weergave van de eigendom- en beheersituatie van de duingebieden tussen de Frans-Belgische grens en Westende:

Kaart van het Franse deel van het projectgebied met weergave van de eigendomsstructuur van de duingebieden tussen Dunkerque en de Frans-Belgische grens.