Projectgebied

Projectgebied

De duinen en polders gesitueerd tussen de haven van Duinkerke en de monding van de IJzer, vormen samen eenzelfde uniek historisch landschap met een bijzondere geomorfologie en natuurlijke rijkdommen die een grote erfgoedwaarde hebben. Deze kustduinen vormen één van de bekendste duingebieden van continentaal Europa. Het kustlandschap is er gekenmerkt door brede zandstranden, gekerfde zeereepduinen, mega-paraboolduinen waarbinnen zich grote vochtige duinpannen uitstrekken, en lage, zacht golvende ‘fossiele’ duinen die ontstonden tussen 3.000 voor Christus en 800 na Christus. De duinbodems hebben een hoog kalkgehalte, behalve deze van de ‘fossiele duinen’ die diep ontkalkt zijn.

Tijdens de 20ste eeuw geraakten de duinen aan beide zijden van de grens ruimtelijk sterk versnipperd en gedegradeerd door verstedelijking, waterwinning, recreatie, fixatie van zandverstuivingen, invasie door exotische soorten, intensivering van de landbouw in de overgangszones van duinen naar polders en het wegvallen van het traditioneel agropastoraal gebruik van de resterende duingebieden. Dit resulteerde in een overwoekering van het duinlandschap door struikgewas en ruigten.