Projectpartners

Projectpartners

Het Interreg V project ‘VEDETTE’ is een transnationaal natuurherstelproject met volgende partners:

Het Agentschap voor natuur en Bos

www.natuurenbos.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat zich dagelijks inzet voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. Het ANB is de belangrijkste eigenaar van groene zones in Vlaanderen en beheert 48.950 hectare eigen bossen, natuurgebieden en andere domeinen. Aangezien het ANB ook anderen helpt bij het beheren van hun domeinen, beheert het ANB ook nog 35.682 hectare bos en natuurgebied in partnerschap met andere eigenaars. Het ANB beheert in de 10 kustgemeenten van De Panne tot en met Knokke 2.275 hectare duinen, beboste duinen, stranden, slikken, schorren en polders, waarvan 1.330 hectare kustduinen, schorren en polders binnen de grenzen van het projectgebied, met name tussen de Frans-Belgische grens en Westende.


Provincie West-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be/

Provincie West-Vlaanderen treedt op als projectleider. Als bovenlokale overheid kan ze verbindend optreden, zowel tussen lokale en regionale besturen, of sectorgebonden organisaties. Binnen de organisatie is er specifieke expertise om zowel beleidsmatig als en administratief de coördinatie van dit project op te nemen. Daarnaast heeft ze via haar structuur en ervaring op vlak van grensoverschrijdende samenwerking, een sterk politiek netwerk langs beide kanten van de grens.

Provincie West-Vlaanderen is ook eigenaar van een aantal cruciale sites, zoals de Koolhofput en het bezoekerscentrum De Nachtegaal, die fungeren als toegangspoort tot het gebied. Door zich te engageren in Vedette worden deze toegangspoorten, opgewaardeerd en beschikbaar gesteld voor het ganse gebied.


Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

www.vlm.be

De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte. Doelstelling is om deze open ruimte in Vlaanderen op te waarderen, te verbinden en slimmer te gebruiken door gerichte en kwalitatieve investeringen. Of het nu gaat over plattelandsbeleid, klimaat, verbetering van waterkwaliteit of over flankerend beleid bij grote infrastructuurwerken, over de herschikking van een landbouwgebied of natuurmaatregelen in een Europees beschermd gebied: platteland en open ruimte vormen de leidraad in wat de Vlaamse Landmaatschappij doet.


Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/

De “Communauté Urbaine de Dunkerque”omvat 20 gemeenten die aan de kust of in het achterland gelegen zijn en ze telt 200.000 inwoners. Ze is bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en landschap, milieueducatie, erfgoed, economie, toerisme en sport. De CUD is als partner opgetreden in een groot aantal samenwerkingsprojecten met de Vlaamse partners in het kader van de voorgaande Interreg-programma’s.
 

Conseil Départemental du Nord

www.lenord.fr

Het Département du Nord is een territoriale overheid die op verschillende terreinen actief is: sociaal, onderwijs, wegenwerken, milieu... Het bezit of beheert meer dan 3500 hectare gevoelig natuurgebied in de regio, waarvan 800 hectare eigendom zijn van het Conservatoire du Littoral. De teams van de directie leefmilieu verzekeren dagelijks het ecologisch beheer van de natuurlijke milieus, de inventaris van de fauna en flora en de sensibilisering van het groot publiek omtrent het milieu.


Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque (AGUR)

www.agur-dunkerque.org

De AGUR is een vereniging met publieke partners van het gebied Flandre-Dunkerque. Het agentschap voert studies uit, geeft advies en zorgt voor entertainment. Het omvat verschillende bevoegdheden, die rond vier assen georganiseerd zijn: observatie en prospectie, strategische planning, het stadsproject, uitstraling en aantrekkelijkheid van het gebied. Al sinds zijn oprichting neemt de AGUR deel aan de plaatselijke denkprocessen rond de valorisatie van het milieu, inrichting en planning. Daarnaast stuurt en bedenkt het agentschap projecten en voert het acties uit om de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.


Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Flandre Maritime

www.cpieflandremaritime.fr

De CPIE is opgericht in 1985 met het oog op milieueducatie voor diverse doelgroepen (scholen,  groot publiek, milieuambtenaren, technische medewerkers,…). Publieke en particuliere organisaties worden begeleid met betrekking tot milieugerichte acties. Dankzij deelname aan diverse Interreg-projecten als projectleider beschikt het CPIE over een goede kennis van de werking van Interreg-projecten.


Conservatoire du Littoral

www.Conservatoire-du-littoral.fr

Franse openbare instelling die in 1975 werd opgericht om de kuststreek te vrijwaren. Deze instelling koopt terreinen op in interventieperimeters die door de raad van beheer zijn goedgekeurd na advies van de plaatselijke verkozenen, en vertrouwt deze toe aan beheerders - waaronder het Département du Nord. De criteria die de interventie bepalen zijn biodiversiteit, landschap, openstelling voor het publiek en behoud van de traditionele gebruiken. Met als doelstelling de vrijwaring van verstedelijking van één derde van de Franse kustlijnen, beschermen de Conservatoire du littoral en zijn partners op heden in totaal 152.620 hectare, waarvan 800 hectare duinen in het Département du Nord.