Nieuws

Nieuws

Juni 2015

Om het brede publiek te informeren over het hoe en waarom van de verschillende acties op het terrein, organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een tentoonstelling over het LIFE-project. Die tentoonstelling wordt samen met de provincie West-Vlaanderen georganiseerd. Zij willen graag hun toekomstige Zwin Natuurcentrum presenteren. Dit Natuurcentrum wordt de poort tot de vernieuwde Zwinvlakte en zal ook natuur-educatief vlak hoge ogen gooien.

Op 2 juni werd de tentoonstelling officieel geopend. Voor zij die graag een kijkje nemen, de tentoonstelling loopt nog tot 31 augustus in het infopunt van de toeristische dienst van Knokke-Heist, aan de zeedijk. Het infopunt is dagelijks geopend van 8.30 tot 18.00 en is gratis toegankelijk. Daarna verhuist de tentoonstelling naar het Belfort te Sluis en wordt er een kunstzinnig luik aan gekoppeld met foto’s en haiku’s over het Zwin.

Juni 2015

Door de werken aan het nieuwe Zwin Natuurcentrum is de toegankelijkheid van de Zwinvlakte moeilijker dan voorheen. Via een tijdelijk infopunt kan de Zwinvlakte bezocht worden, maar dit infopunt kan enkel te voet of per fiets bereikt worden. Er is geen parkeergelegenheid nabij dit infopunt en het is verboden te parkeren in de Graaf Leon Lippensdreef. Hou daarmee rekening als je een bezoek aan het Zwin plant. Ondanks deze verminderde toegankelijkheid, is een bezoek zeker de moeite.

Mei 2015

Het nieuwe broedseizoen start veelbelovend. Dwergsternen, Visdiefjes, Zwartkopmeeuwen, Kokmeeuwen en een enkele plevier zijn naarstig op zoek naar een plekje op de broedvogeleilanden. Dit bevestigt het voorzichtige optimisme dat vorig broedseizoen heerste bij vogelliefhebbers en beheerders over het welslagen van het herstel van de zoutwaterlagune. Om de broedvogels te beschermen tegen al te opdringerige predatoren werd de stuw enkele schotbalkjes hoger gezet om voldoende water om de eilanden te behouden.

Maart 2014: werken aan de begrazingsrasters beëindigd

Om de herstelde vegetaties op een duurzame manier te kunnen beheren, worden in de Zwinvlakte twee begrazingsrasters geplaatst. Daarbinnen zullen schapen en runderen elk op hun eigen manier de vegetatie afgrazen, waardoor deze zich verder kan ontwikkelen tot het gewenste habitat. De werken aan deze raster namen medio januari een aanvang en werden eind maart beëindigd. Er werd zo’n 5,5 kilometer draad en palen gezet omheen twee grote blokken. In het blok voor de schapen grazen sinds februari al vijf schapen. In de nazomer zullen zij gezelschap krijgen van tien soortgenoten. Dan worden ook de runderen opnieuw ingeschaard op de Zwinvlakte. 

Ook voor de bezoeker werden palen gezet. Die palen krijgen een gele top en moeten de bezoekers doorheen de Zwinvlakte leiden. Een bungelbank op de internationale dijk kan de vermoeide benen wat rust bieden, of gewoon gebruikt worden om van het uitzicht te genieten.

26 januari 2014: welkom op de werfwandeling

Nu de eerste grote werken in het kader van het Europese project Life+ ZTAR zijn uitgevoerd en de schapen en runderen binnenkort aan het werk gaan in de Zwinvlakte, nodigt het Agentschap voor Natuur en Bos graag het brede publiek uit voor een werfwandeling op zondag 26 januari. Je zult er niet alleen de uitgevoerde werken kunnen volgen. De gids legt je ook haarfijn uit waarom de natuur van het Zwin zo uniek, en dus het herstellen waard, is. En natuurlijk is het in het Zwin altijd genieten van het landschap! 

Afspraak om 14 uur aan het tijdelijke infopunt van het Zwin. Neem laarzen mee, zodat je zeker geen natte voeten krijgt. 

Vanwege werkzaamheden in het Zwin Natuurcentrum is er geen parkeergelegenheid bij het infopunt. Kom bij voorkeur met de fiets of te voet. Meer over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Zwin vind je op www.zwin.be.

September 2013

De eerste grote werken in de Zwinvlakte zijn intussen achter de rug. De nieuwe sluis is geïnstalleerd. Samen met het dempen van enkele geulen zorgt dat ervoor dat het waterpeil in de lagunen met de vogeleilanden nu gecontroleerd kan worden. Bedoeling is dat in het broedseizoen een hoger peil wordt gehandhaafd, zodat de broeders minder last ondervinden van grondpredatoren. De rest van het jaar zal het peil in de lagune onder invloed staan van de getijden. 

De vogeleilanden werden afgewerkt en werden meteen al verkend door de vogels waarvoor ze werden aangelegd. Aangezien het broedseizoen al wat gevorderd was, hebben maar enkele vogels de vernieuwde eilanden gebruikt. 

Naast de stuw en de vogeleilanden, werd ook een stuk schorre geplagd. Over een oppervlakte van 10 hectare werd de voedselrijke toplaag verwijderd. Op die manier worden nieuwe kansen geboden aan zeldzame soorten van lage schorre.

5 februari 2013 - Grote graafwerken in het Zwin kunnen starten

Na jarenlange voorbereiding is het eindelijk zover, de grote graafwerken in de Zwinvlakte gaan van start! In kader van het Europese LIFE+ natuurproject ZTAR zal het Agentschap voor Natuur en Bos dit jaar de broedvogeleilanden herstellen en het schor in de bestaande Zwinvlakte verjongen.

14 november 2011 - start van de werken!

In aanwezigheid van onze minister van Leefmilieu Joke Schauvliege werd onder een warm applaus het startschot gegeven aan de allereerste natuurherstelwerken in het Zwin. Het betreft het graven van enkele zoetwaterpoelen, het verwijderen van een stuk oude afsluiting en het ophogen van een dienstweg.

Deze werken verlopen vlot en zullen hoogstwaarschijnlijk tegen 25 november 2011 afgerond zijn. De bezoekers van het Zwin zullen nauwelijks hinder onder vinden van deze werken.

Voor meer specifieke vragen over deze werken, kunt u terecht bij Piet Lozie (piet.lozie@lne.vlaanderen.be of 0499/ 80 88 20) of Evy Dewulf (evy.dewulf@lne.vlaanderen.be of 0499/ 80 88 19).

Bekijk de foto's

6 april 2011

Het LIFE + natuurproject ZTAR is officieel voorgesteld aan de adviescommissie en warm onthaald. Iedereen was zeer enthousiast over het project en kijkt uit naar de eerste spadesteek in het najaar 2011.
 

1 januari 2011

Het LIFE + natuurproject ZTAR gaat officieel van start. 
ZTAR staat voor Zwin Tidal Area Restoration en is een LIFE + natuurproject. Het heeft als doel de huidige Zwinvlakte te herstellen. Enkele geplande acties zijn:

  • de vogeleilanden opnieuw tot broedsite te maken
  • grote stukken afplaggen
  • grote begrazingsblokken (koeien en schapen) aanleggen
  • de Zwingeul verbreden en uitdiepen (grootste en duurste acties)

Het project loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015. De totale geraamde kost is 4.135.521 euro waarbij de helft door de Europese Commissie wordt betaald, 42 % door het Agentschap voor Natuur en Bos en 8 % door provincie Zeeland. Evy Dewulf en Piet Lozie zullen opnieuw zorgen voor de uitvoering van dit natuurherstelproject.

In oktober 2011 staat alvast een informatieavond op het programma waarbij iedereen van harte welkom is!